خدمات آموزشی

برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه

آموزش های دوره ای پرسنل

برگزاری کلاس های دوره ای باز آموزی پرسنل