خدمات نرم افزاری

نصب نرم افزارهای پردازش تصویر

نرم افزارهای سیستم پکس

برنامه نویسی متلب و مونت کارلو