تهیه و تولید ملزومات حفاظت در برابر اشعه (شمش سرب، ورق سرب،درب سربی، شیشه سربی، پاراوان سربی، روپوش و تیروئید بند سربی و …)